اجرای زنده فاطمه میرزایی(رنگ روغن) در پارک ارم

اجراي زنده نقاشي از مايسا بچه فيل آسيايي كه در معرض انقراض بودند. توسط فاطمه ميرزايي هنرمند جوان و اهداء تابلو به نماينده محترم مجلس خانم ترابي. سه شنبه ١٤٠٠/٤/٢٢